หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1aaaRBF

RBF เคาะราคาขาย IPO อยู่ที่ 3.30 บาทเปิดจองซื้อ 16-18 ต.ค. ตั้ง 'บล. ฟินันเซียรัส' และ 'บล. กสิกรไทย' เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายพร้อมผู้ร่วมงานจัดจำหน่ายอีก 11 แห่งเข้าเทรดภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

     RBF อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลายแต่งตั้ง 'บล. ฟินันเซียรัส' และ 'บล. กสิกรไทย' เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นจำนวน 520 ล้านหุ้นโดยมี ผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 11 แห่งราคาเสนอขายอยู่ที่ 3.30 บาท ซิกเตรียมจองซื้อวันที่ 16-18 ต.ค. 62 เข้าซื้อขาย SET ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

      บมจ อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลายเออร์ (RBF) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 520,000,000 หุ้นราคาหุ้นละ 3.30 บาทโดยจะเปิดขายในวันที่ 16-18 ต.ค. 62 ผ่านผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายคือบล ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) และบล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายจำหน่ายอีก 11 แห่งที่บบ. ไอร่า จำกัด (มหาชน) บล. เอเซียพลัส จำกัด บล. บล. โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บจก. โกลเบล็กก จำกัด บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. เคทีซีมิโก้ จำกัด บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. บริษัท อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล. ทรีนีตี้ จำกัด และบล. บริษัท ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

 

     การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 3.30 บาทการสำรวจความต้องการซื้อหุ้น (Book Building) ของนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศโดยมีช่วงราคาเสนอขายที่ 3.00 - 3.30 บาทต่อหุ้นทุนว่านักลงทุน สถาบันได้แสดงความต้องการซื้อหุ้นที่ราคาสูงสุดหุ้นละ 3.30 บาทอย่างล้นหลามโดยมีความต้องการซื้อหุ้นรวมคิดเป็น 12.4 เท่าของจำนวนหุ้นที่จะให้นักลงทุนสถาบัน

     โดย บริษัท ได้กำหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO) ในราคาหุ้นละ 3.30 บาทคิดเป็นราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (อัตราส่วนราคาต่อกำไร: P / E) สุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิในรอบ 4 งวดสุดท้ายวันที่ 1 ก.ค. 61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62 ถือเป็นเงิน 299 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท นี้ (เจือจางเต็มที่) หมายเท ่ากับ 2,000 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทจะได้รับกำไรสุทธิต่อหุ้นขบ 0.15 บาทต่อหุ้นสำหรับการคำนวณราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต ในอนาคตราคาเสนอขายในครั้งนี้พิจารณาจากแผนธุรกิจของ บริษัท และเงินทุนที่ได้รับจากการเป็นธุรกิจครั้งแรกที่จะใช้ในการขยายธุรกิจ

      นายสมภพศักดิ์พันธ์พนมประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปรดักชั่น จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ RBF เปิดเผยว่าที่ผ่านมา RBF ได้ทำการเดินสายเพื่อนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) นักลงทุนสถาบันในประเทศจำนวน 22 กองทุนและต่างประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นจำนวน 6 กองทุนนอกจากนี้ บริษัท ยังโรดโชว์แก่นักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไปในประเทศจำนวน 15 ังหวัด ได้แก่ ชลบุรีระยองภูเก็ตนครปฐมราชบุรีเชียงใหม่อุดรธานีนครราชสีมาขอนแก่นพิษณุโลกนครสวรรค์อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีสงขลาและกรุงเทพมหานครเพื่อให้นักลงทุนรายย่อยสถาบันและคู่ค้ามีความเข้าใจและรู้จักธุรกิจของ บริษัท มากยิ่งขึ้น

      นายสมศักดิ์  ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ APM เปิดเผยว่า RBF มีจุดแข็งเรื่องการมีทีมวิจัยและพัฒนา(R&D)ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านอาหาร การวิเคราะห์กลิ่นและรสชาติอาหารโดยเฉพาะ รวมไปถึงมีความหลากหลายและครบวงจรมากกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆในอุตสาหกรรม เพราะคู่แข่งของ RBF เป็นบริษัทต่างชาติทั้งหมด

      ทั้งนี้ บริษัทแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มวัตถุแต่งกลิ่นและรส และสีผสมอาหาร กลุ่มแป้งและซอส กลุ่มผลิตภัณฑ์อบแห้ง  กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง  กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซื้อมาเพื่อจำหน่าย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 61 บริษัทมีรายได้รวม 2,738.25 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 321.11 ล้านบาท และสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 62 บริษัทมีรายได้รวม 1,412.82 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 147.23 ล้านบาท                  

     ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด  ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเกล็ดขนมปังและแป้งประกอบอาหาร ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย  โดยคาดว่าจะใช้เงินในการซื้อที่ดินและก่อสร้างโรงงานประมาณ 200 – 250 ล้านบาท และจะแล้วเสร็จมีรายได้เข้ามาภายในปี 2565

       นอกจากนี้ บริษัทจะนำไปปรับปรุงและซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม ทั้งเครื่องจักรในการผลิตเกล็ดขนมปัง เครื่องจักรในการผลิตแป้งทอดกรอบ เครื่องจักรในการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรสแบบอัตโนมัติ มูลค่าประมาณ 130 ล้านบาท  ลงทุนเปิดบริษัทตัวแทนและห้องทดลองในต่างประเทศ มูลค่าประมาณ 25 ล้านบาท ที่เหลือจะเป็นชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

      “ บริษัท ได้รับการเปิดตลาดที่ประเทศอินโดนีเซียได้รับหนึ่งในนั้นและเห็นได้ชัดในการลงทุนมากในอนาคตได้รับการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองบาบายา บริษัท เชื่อว่าจะช่วยลดต้นทุนทางด้านต้นทุนและต้นทุน การขนส่งได้อย่างมากและส่งผลให้ บริษัท มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น” นายสมชายกล่าว

******************************************

โลโก้เส้นพูดเบาและรวดเร็วไลค์ 1 แชร์ 3ถูกใจ 1 คนแชร์ 1กด  L Ike - แบ่งปัน  เพจเวลา Corehoon-Powerเพื่อติดตามเคล็ดลับข่าวสารเทรนด์และ บทวิเคราะห์ดีๆอัพเดตทุกวันคัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ  

 คลิกบริจาคเว็บสนับสนุน

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!