หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 1มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 5 มกราคม 2563

 

การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การยูเนสโก 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้

          1. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          2. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จำนวน 6 คณะ ได้แก่

                 2.1 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

                 2.2 คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

                 2.3 คณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

                 2.4 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

                 2.5 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

                 2.6 คณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          โดยมีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคงเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

          สาระสำคัญ 

          การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกวี จงกิจถาวร ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ นางวันเพ็ญ อัพตัน นางสาวกาญจนา วานิชกร ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้แทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน ประธานคณะกรรมการแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน และ ประธานคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ หรือผู้แทน โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม

          1) พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่รัฐบาลในด้านนโยบายและการดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

          2) เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก

          3) ประสานงานกับรัฐบาล หน่วยงาน องค์การ สถาบัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก

          4) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐและไม่ใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วม และดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนของยูเนสโก

          5) ร่วมมือกับคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศอื่นๆ ที่เป็นรัฐสมาชิกขององค์การยูเนสโก ในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก

          6) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งหมายโครงการและกิจกรรม ตลอดจนกระตุ้นความสนใจของประชาชนทั่วไปในงานขององค์การยูเนสโก

          7) ติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก

          8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โดยทั่วไปขององค์การยูเนสโก

          9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

          การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จำนวน 6 คณะ

          1. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทน เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน และ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน โดยมีผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม

          1) พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบายและการดำเนินงานทางด้านการศึกษา ที่เกี่ยวกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          2) เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานทางด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก

          3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก

          4) ติดตามการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานการศึกษาขององค์การยูเนสโก

          5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก

          6) รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ

          7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

          2. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

          ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพล วิรุฬรักษ์ หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร นางสาวดารุณี ธรรมโพธ์ดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ทีรคานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ หรือผู้แทน และผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิชาการวัฒนธรรม กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรม และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม

          1) พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านวัฒนธรรมขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          2) เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

          3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

          4) ติดตามการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

          5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก

          6) รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ

          7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

          3. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

          ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานกรรมการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์จีระ หงส์ลดารมภ์ ศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผู้แทน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน และผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม

          1) พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านสังคมศาสตร์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          2) เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานทางด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก

          3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก

          4) ติดตามการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก

          5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านสังคมศาสตร์ขององค์การยูเนสโก

          6) รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ

          7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

          4. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

          อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นายกวี จงกิจถาวร อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือผู้แทน คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือผู้แทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้แทน คณบดีคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือผู้แทน นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน ผู้แทนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ และ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน โดยมีผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม

          1) พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านสื่อสารมวลชนขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          2) เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานทางด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก

          3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก

          4) ติดตามการดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก

          5) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก

          6) รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ

          7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

          5. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก

          ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกรรมการ นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ นางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช นายประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ นางสาวกรพินธุ์ ทวีตา ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทน ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ หรือผู้แทน และ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือผู้แทน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม

          1) กำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ และเกณฑ์มาตรฐาน ในการคัดเลือกเอกสารเพื่อเสนอองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้ขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกภูมิปัญญาแห่งโลก

          2) ประสานงานกับหน่วยราชการและองค์กรเอกชนซึ่งมีเอกสารในครอบครองเพื่อดำเนินงานเป็นเครือข่ายของประเทศไทย

          3) ร่วมมือกับหน่วยราชการและองค์กรเอกชนในข้อ 2) เพื่อคัดเลือกเอกสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนดขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และเกณฑ์กำหนดของประเทศไทย

          4) จัดทำบัญชีเอกสารที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเพื่อเสนอองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

          5) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของเอกสาร ความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มีการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง

          6) ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศและคณะกรรมการระดับภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก

          7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตามความจำเป็น

          8) ดำเนินการอื่นใดที่สอดคล้องกับแผนงานนี้

          6. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

          นายสันทัด สมชีวิตา นายสนิท อักษรแก้ว และนางมาลี สุวรรณอัตถ์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ) เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) ประเทศไทย ผู้แทนมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน ผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช ผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สาคอกม้า ผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสักห้วยทาก และผู้จัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง โดยมีผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (คงเดิม

          1) พิจารณาเสนอแนะและให้คำปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาติฯ ในด้านนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของยูเนสโก

          2) เข้าร่วมในการวางแผนและดำเนินงานทางด้านโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก

          3) ส่งเสริมให้หน่วยราชการและสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นของรัฐบาลและมิใช่ของรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก

          4) กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก

          5) เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลเข้าร่วมการประชุมในโอกาสต่างๆ

          6) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมของโครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโก

          7) รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ

          8) แต่งตั้งคณะทำงานและคณะอนุกรรมการได้ตามความจำเป็น

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงแรงงาน

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง) กรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการระดับสูง) กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

          1. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          2. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          3. นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          4. นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          5. นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          6. นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          7. นายประสิทธิ์ เขียวศรี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวง

          8. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แทน นายวิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้ง นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1080

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!