หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4โครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอดังนี้

          1. เห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ) (6 พฤษภาคม 2566) และเสนอพระนามให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี .. 2566

          2. ให้มีแผนการดำเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 3 ระยะ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระยะสั้น - กลาง - ยาว โดยแบ่งการเฉลิมฉลองออกเป็น 1) ระดับกระทรวงต่างๆ และ 2) ระดับภาคประชาชน ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในพระอุปถัมภ์ โดยไม่ขอผูกพันงบประมาณ (ดำเนินการระหว่างปี .. 2563 - 2566)

          สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          อว. รายงานว่า

          1. องค์การยูเนสโกเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน .. 2489 มีบทบาทพิเศษในการเสริมสร้างรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืน และการพัฒนาอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน การร่วมมือกันในด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมการสื่อสาร และข้อมูล โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่ 1 มกราคม .. 2492 ซึ่งเป็นสมาชิกลำดับที่ 49 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 195 ประเทศ ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกเริ่มประกาศให้ประชาคมโลกร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญ และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเสนอโดยประเทศสมาชิกในปี .. 2499 ถือเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีความโดดเด่นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างอันดีงามในด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ หรือการสื่อสาร ทั้งนี้ องค์การยูเนสโกจะแจ้งให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญที่ครบรอบ 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี ในทุก 2 ปี

          2. วันที่ 6 พฤษภาคม .. 2566 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำอะไรให้เมืองไทยทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์และศักยภาพของการพัฒนา จึงทรงงานและทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในพระองค์แรกที่ทรงงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน ในฐานะสมเด็จพระอาจารย์

          3. อว. โดย มธ. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกองทุนการกุศลกัลยาณิวัฒนาเห็นสมควรเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้แผ่ไพศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเผยแพร่พระกรณียกิจนานัปการตามพระปณิธานที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและมนุษชาติให้เป็นที่ประจักษ์อย่างแพร่หลาย ซึ่ง อว. ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้

                 3.1 เห็นชอบให้รัฐบาลรับเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

                        - ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ดังนี้

                        1) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี .. 2566

                        2) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และขอพระราชทานพระมหากรุณาให้การจัดงานอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การทั้งหลายสำเร็จลุล่วงด้วยดีและสมพระเกียรติยศ

                        3) ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแบบตราสัญลักษณ์งานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

                        หมายเหตุ : ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ซึ่งกองกิจการในพระองค์ 904 แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานดังกล่าว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแบบที่ 1” แล้ว

                 3.2 เสนอพระนามให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี .. 2566

                        - ส่งเอกสารเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ [หน่วยงานประสานงานกับองค์การยูเนสโก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)] เพื่อยื่นเสนอพระนามให้องค์การยูเนสโกต่อไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติได้ประสานประเทศสมาชิกเพื่อขอเสียงสนับสนุนแล้ว เนื่องจากต้องได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 2 ประเทศ หรือ 1 กลุ่มภูมิภาค (ได้รับเสียงสนับสนุนแล้วจาก 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักรโมร็อกโก และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์)

                 3.3 แผนการดำเนินงานและกิจกรรมการเฉลิมฉลอง 3 ระยะ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระยะสั้นกลางยาว โดยแบ่งการเฉลิมฉลองออกเป็น 1) ระดับกระทรวงต่างๆ และ 2) ระดับภาคประชาชน ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในพระอุปถัมภ์ โดยไม่ขอผูกพันงบประมาณ(ดำเนินการระหว่างปี .. 2563 - 2566)

                       - จัดทำโครงการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ซึ่งมีสาระสำคัญ และกิจกรรมที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

 

หัวข้อ

รายละเอียด/การดำเนินการ

วัตถุประสงค์

โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงพระประวัติ แนวพระดำริ พระวิสัยทัศน์ พระปณิธาน พระจริยวัตรในการประกอบพระกรณียกิจต่างๆ ผ่านหน่วยงานต่างๆ ในพระอุปถัมภ์ และรวบรวมจัดทำเป็นรายงานวิจัยเรื่องพระประวัติ แนวพระดำริ และพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

2. เพื่อกำหนดแผนการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

3. เพื่อสืบสานและเผยแพร่พระกรณียกิจฯ ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. เพื่อได้ข้อมูลสำคัญที่จะนำมาใช้ประกอบการจัดทำเอกสารเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้องค์การยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี .. 2566 (Portfolio)

ประโยชน์

ที่จะได้รับ

1. ได้รวบรวมข้อสนเทศจากหลักฐานลายลักษณ์และการบอกเล่าเกี่ยวกับพระประวัติ แนวพระดำริ และพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

2. ได้เผยแพร่พระกรณียกิจในสมด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ได้เตรียมจัดทำเอกสารการเสนอพระนามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี .. 2566 (Portfolio)

กลไก

การดำเนินงาน

มธ. ได้มีคำสั่ง มธ. ที่ 73/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายวางแผน และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ โดยมีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ เช่น 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ 2) ประสานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน มูลนิธิ องค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 3) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดองค์การยูเนสโกเพื่อเสนอพระนามให้องค์การยูเนสโกเฉลิมพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี .. 2566

โครงการ/

กิจกรรมสำคัญ/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น

1) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในด้านภาษาฝรั่งเศส ศึกษาในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม (อว. และ ศธ.) 2) การประชุม

วิชาการระดับชาติเรื่องกัลยาณิวัฒนาวิวิธเนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) ผลิตสื่อและวีดิทัศน์เผยแพร่พระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ กับงานด้านพัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) (พม.) 4) นิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส (อว. และ ศธ.) และ 5) นิทรรศการหรือสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับ Education for All โดยใช้นิทรรศการหรือสื่อการนำเสนอที่ใช้ในกิจกรรม สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส มานำเสนอที่สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวาโดยจัดพิธีเปิดนิทรรศการในลักษณะงานเลี้ยงรับรองในช่วงการประชุม Human Rights Council ปี .. 2566 (กระทรวงการต่างประเทศ อว. และ ศธ.)

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1073

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!