หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV6การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 สำหรับรายการโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ มท. รับความเห็นหน่วยงานไปดำเนินการ

          สาระสำคัญ

          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2565 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 3 หน่วยงาน รวม 12 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 21,814.7800 ล้านบาท ดังนี้

 

หน่วยงาน/โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น

(ล้านบาท)

ผูกพัน (ปี)

สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 โครงการ

1,862.4760

   

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ 3) จำนวน 2 ลำ

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,862.4760 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน  - ล้านบาท

1,862.4760

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

1. ด้านความมั่นคง

2. การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 โครงการ

4,317.6040

   

2.1 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอบางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,125.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 375.0000 ล้านบาท

1,500.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.2 งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 2 อำเภอชลบุรี-พานทอง จังหวัดชลบุรี

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,275.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 425.0000 ล้านบาท

1,700.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

 

2.3 งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์-หล่มสัก-หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1

- เงินงบประมาณ วงเงิน 838.2030 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 279.4010 ล้านบาท

1,117.6040

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โครงการ

15,634.7000

   

3.1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแยกสะพานแดง ถึงถนนกำแพงเพชร

- เงินงบประมาณ วงเงิน 550.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 550.0000 ล้านบาท

1,100.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3.2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากถนนกำแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน

- เงินงบประมาณ วงเงิน 512.5000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 512.5000 ล้านบาท

1,025.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

 

3.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,000.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน - ล้านบาท

1,000.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

 

3.4 โครงการก่อสร้างเขื่อน ... (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม.

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,028.3000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน - ล้านบาท

1,028.3000

4 ปี

(ปี 2565 - 2568)

 

3.5 โครงการก่อสร้างเขื่อน .. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,799.9000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน - ล้านบาท

1,799.9000

5 ปี

(ปี 2565 - 2569)

 

3.6 โครงการก่อสร้างเขื่อน ... คลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,981.5000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน - ล้านบาท

1,981.5000

4 ปี

(ปี 2565 - 2568)

 

3.7 โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย

- เงินงบประมาณ วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน 3,000.0000 ล้านบาท

6,000.0000

5 ปี

(ปี 2565 - 2569)

 

3.8 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว

- เงินงบประมาณ วงเงิน 1,700.0000 ล้านบาท

- เงินนอกงบประมาณ วงเงิน - ล้านบาท

1,700.0000

3 ปี

(ปี 2565 - 2567)

 

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ

21,814.7800

   

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 5 มกราคม 2563

สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396

 

A1071

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!