หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) .. …. 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) .. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

          ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) .. …. ที่ กษ. เสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกักพืช .. 2507 เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลในเรื่องของการนำเข้าและส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยพืช [International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM)] ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ [International Plant Protection Convention (IPPC)] ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาและได้ให้สัตยาบันแล้ว และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกักพืชตามกฎหมายเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมทั้งทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกักพืชสามารถดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าพืชได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

          1. กำหนดให้พืชหมายความว่า พันธุ์พืชทุกชนิดทั้งพืชบก พืชน้ำ และพืชประเภทอื่น รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ต้น ตา ตอ แขนง หน่อ กิ่ง ใบ ราก เหง้า หัว ดอก ผล เมล็ด ไม่ว่าที่ยังทำพันธุ์ได้หรือตายแล้ว

          2. กำหนดให้สิ่งควบคุมหมายความว่า พืช สิ่งมีชีวิตอื่นใด และพาหะ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสิ่งควบคุม

          3. กำหนดให้ศัตรูพืชควบคุมหมายความว่า ศัตรูพืชที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นศัตรูพืชควบคุม

          4. กำหนดให้ด่านตรวจพืชหมายความว่า ด่านที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นด่านตรวจพืช เพื่อตรวจพืช เชื้อพันธุ์พืช สิ่งควบคุม ศัตรูพืช และศัตรูพืชควบคุมที่นำเข้าหรือนำผ่าน

          5. กำหนดให้สถานกักพืชหมายความว่า สถานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสถานกักพืช เพื่อกักพืช เชื้อพันธุ์พืช สิ่งควบคุม ศัตรูพืช และศัตรูพืชควบคุม เพื่อสังเกต ตรวจสอบ หรือวิจัย

          6. แก้ไขนิยามคำว่าใบรับรองสุขอนามัยพืช” “ใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อและใบรับรองสุขอนามัยให้รองรับหนังสือสำคัญที่ออกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ตราประทับ เครื่องหมาย หรืออื่นๆ

          7. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกักพืช โดยเพิ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมทั้งแก้ไขจาก ผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็น ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และจาก ผู้อำนวยการกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็น ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และเพิ่มผู้แทนกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการอีกตำแหน่งหนึ่ง

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11480

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!