หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 4ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ

          1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

          2. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

          3. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

          รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

         สาระสำคัญของร่างประกาศ 

          1. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เป็นการยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

          2. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

                 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายและการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้แก่ลูกจ้าง และคู่สมรสหรือบุตรของลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากประกาศเดิม เช่น เพิ่มสิทธิในการได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจสุขภาพ ปรับอัตราสิทธิในการได้รับค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยในให้สูงขึ้น รวมทั้งกำหนดให้ลูกจ้างสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยใช้ระบบการเบิกจ่ายตรงได้ด้วย เป็นต้น

                 2.2 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายและการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้แก่ลูกจ้าง และคู่สมรสหรือบุตรของลูกจ้าง โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการกำหนดเพิ่มขึ้นจากประกาศเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มีนาคม 2560 ซึ่งจะทำให้ลูกจ้าง และคู่สมรสหรือบุตรของลูกจ้าง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในร่างประกาศฉบับนี้

                 2.3 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าทำศพ และลำดับของผู้มีสิทธิได้รับค่าทำศพ โดยปรับอัตราการจ่ายค่าทำศพจากประกาศเดิมให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน

          3. ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร

                 3.1 กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือบุตรของลูกจ้าง และจำนวนบุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือบุตร โดยปรับอัตราค่าช่วยเหลือบุตรจากเดือนละ 50 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน เป็นเดือนละ 200 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน

                 3.2 กำหนดอัตราและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรลูกจ้าง และจำนวนบุตรที่มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษา โดยเพิ่มสิทธิการเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้รวมถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย

          ทั้งนี้ รง. เสนอว่า

          1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 4 ธันวาคม 2561 รับทราบผลการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างงานในรัฐวิสาหกิจ เป็นกรณีที่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ .. 2543 และร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รวม 3 ฉบับตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ไม่ใช่กรณีที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา โดยให้ รง. ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มีนาคม 2560 

          2. รง. จึงได้ยกร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ .. 2543 ประกอบกับข้อ 53 ของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ที่กำหนดให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มีอำนาจกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง ฯลฯ โดยร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นการยกเลิกประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ค่าทำศพกรณีตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร โดยปรับปรุงประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในคราวประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ รวม 3 ฉบับดังกล่าวแล้ว

          โดยร่างประกาศในเรื่องนี้ รวม 3 ฉบับ จะส่งผลให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวม 306,887 คน ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของการดำเนินการกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เพื่อรองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยวิกฤตตามมติคณะรัฐมนตรีได้โดยเร็ว ซึ่งระหว่างปี .. 2559 ถึง 2563 มีพนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รวม 1,119 คน คิดเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลที่ค้างจ่ายต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 32,966,400 บาท หากร่างประกาศดังกล่าว รวม 3 ฉบับมีผลใช้บังคับ จะสามารถดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวให้แก่ สปสช. และโรงพยาบาลเอกชนได้โดยเร็ว

          จึงได้เสนอร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ รวม 3 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

 

A11477

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!