หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสุไหงโก - ลก อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส .. ....

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล สุไหงโก - ลก อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส .. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

          เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสุไหงโก - ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างทางหลวงชนบทสาย 2 สายเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 และทางหลวงชนบท สาย นธ.4031 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลกจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดและจะเป็นการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่นอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค

          ทั้งนี้ คค. เสนอว่า

          1. เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างทางหลวงชทบท ถนนสาย 2 สายเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 และทางหลวงชนบท สาย นธ.4031 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค

          2. กรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการดำเนินโครงการ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 65.02 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) มีค่ 1.73 และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่า 20.05 % ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ

          3. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต กรณีที่มีโครงการฯ กับกรณีที่ไม่มีโครงการฯ บนถนนโครงข่าย ผลการคาดการณ์พบว่า กรณีมีโครงการจะทำให้จำนวนของยานพาหนะ (Passenger Car Unit: PCU) ลดน้อยลง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง ทำให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

          4. ลักษณะของโครงการ เป็นถนนที่กำหนดให้ก่อสร้างใหม่ขนาด 4 ช่องจราจรมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 (กม.0+000) สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงชนบท นธ.4031 (กม.1+121) ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25/3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 3.75 เมตร เกาะกลางกว้าง 3.00 เมตร เขตทางกว้าง 28.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 1.121 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 22 ไร่ (22 แปลง) มีอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 19 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 126.2330 ล้านบาท (ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 48.9500 ล้านบาท และค่าก่อสร้างประมาณ 77.2830 ล้านบาท)

          5. สำนักงบประมาณ (สงป.) เห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย 2 สายเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4057 และทางหลวงชนบท สาย นธ.4031 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส โดยกรมทางหลวงชนบทมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ .. 2565 ดังนั้น เพื่อรองรับการพัฒนาและขยายตัวของอำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส และเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมในเขตเมืองและนอกเมืองให้มีความสมบูรณ์ ควรที่กรมทางหลวงจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลสุไหงโก - ลก อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส .. .... ต่อคณะรัฐมนตรี และ สงป. จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว

          6. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน .. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการมีผู้เห็นด้วยกับโครงการประมาณร้อยละ 91.43

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 17 พฤศจิกายน 2563

 

A11474

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!